Вчителі отримають підвищення заробітної платні протягом 2023 року

­цесі атестації (протоколи засідань атестаційної комісії, бю­летені таємного голосування тощо). Педагог, що підлягає атестації, зобов’язаний особисто подати зая­ву до атестаційної комісії, де має право вказати ту кваліфікаційну ка­тегорію (посадовий оклад), педагогічне звання, на які він претендує. Там також зазначено, що заклад освіти має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень. Кваліфікаційна категорія- це відповідний рівень кваліфікації, професіоналізму, результативності педагогічної праці, що відповідає нормативним критеріям і встановлюється педагогічним працівникам на 5 років. Певну надію покладали педпрацівники дошкільних, позашкільних та інших установ та закладів освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, на прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про підвищення розмірів оплати праці з 1 вересня 2018 року, що передбачено пунктом 2 постанови від 11.01.2018 № 22, яким доручено Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року розглянути питання щодо підвищеної оплати їхньої праці, якої так і не було прийнято. Пунктом 1 Інструкції № 102 встановлено, що умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади, передбачені цією Інструкцією, застосовуються при обчисленні заробітної плати, зокрема, педагогічних і керівних працівників позашкільних закладів, якими і є спеціалізовані мистецькі школи.

Починаючи з 1 вересня 2002 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1222 «Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту», статтями 18 і 22 Закону України «Про позашкільну освіту», статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту» виплата допомоги на оздоровлення педагогічним та науково-педагогічним працівникам провадиться в повному обсязі, тобто в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати). Згідно з пунктом 1 статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту» атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педа­гогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. Робота з кадрами- один із напрямів діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу. Важливо знати:під час проведення атестації часто виника­ють спірні питання між педагогічним працівником та адміністрацією чи атестаційною комісією до­шкільного навчального закладу. Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зауважує, що фінансові питання теж впливають на мотивацію військовослужбовців й що “через ухвалені депутатами зміни держава більше програє, аніж виграє”.

На середину січня фінансові органи створено майже в усіх нових територіальних громадах. На початку навчального року вихователю-методисту варто зосе­редити увагу на окремих питаннях, що дасть змогу уникнути непо­розумінь та конфліктів у процесі проведення атестації педагогів у дошкільному навчальному закладі. Відповідно до пункту 8.4 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (далі – Типове положення) до 20 березня поточного навчального року атестаційна комісія при до­шкільному навчальному закладі завершує вивчення роботи педагогіч­них працівників і оформлює атестаційні листи у двох примірниках. 3. У разі незгоди з рішенням атестаційної комісії при дошкіль­ному навчальному закладі педагогічний працівник має пра­во у двотижневий строк з дня вручення йому атестаційного листа звернутися зі скаргою до атестаційної комісії вищого рівня. Адміністрація дошкільного закладу має право подати аргумен­товане подання до атестаційної комісії щодо позачергової атестації педагогічного працівника, який знизив рівень своєї професійної ді­яльності у міжатестаційний період. У міжатестаційний період слід вивчати досзарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023ід роботи педагогів, уза­гальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, асистент вчителя навантаження 2023 яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів. Насамперед, нагадаємо про основне правило при наданні відпусток, яке не зазнало змін, асистент вчителя навантаження 2023 і про яке не слід забувати, це те, що відпустки мають надаватися відповідно до графіка відпусток. Помилкою є те, що під час атестації цієї категорії педагогіч­них працівників деякі керівники дошкільних на­вчальних закладів керуються пунктом 2.2 Типо­вого положення.

Відповід­но до пункту 3.4 розділу III Типового положення атестація педагогіч­них працівників передбачає попереднє підвищення касистент вчителя в інклюзивному класі 2023аліфікації, яке педагогічний працівник має право пройти на засадах вільного вибору змісту, асистент вчителя навантаження 2023 програм, форм навчання, ор­ганізацій та установ, акредитованих в уста­новленому порядку на здійснення підви­щення кваліфікації. Кабінет міністрів відклав реалізацію постанови №822 від 10 липня 2019 року про підвищення зарплат вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Місяцем підвищення доходу може бути визнано той місяць, у якому, перш за все, було підвищено тарифні ставки (оклади). Відповідно до примітки 1 Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, асистент вчителя навантаження 2023 з урахуванням внесених змін, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», посадоасистент вчителя в інклюзивному класі 2023і оклади (ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Рішення атестаційної комісії вищого рівня є підставою для ска­сування попереднього і видачі нового наказу про встановлення/під­твердження (не підтвердження) працівникові відповідної кваліфіка­ційної категорії, посадового окладу (ставки заробітної плати) чи при­своєння/підтвердження (не підтвердження) педагогічного звання з дня ухвалення рішення атестаційною комісією дошкільного на­вчального закладу, дії якої оскаржувались.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *